Gradual Exposure (For Slottsbacken), 2018

Ljus nummer

Information

Var: Slottsbacken, se karta

Dela

Gradual Exposure (For Slottsbacken) exponerar gradvis sin omgivning, samt förändrar sin publiks perspektiv. Verket undersöker grundläggande upplevelser relaterade till ljus, så som tidslig och rumslig orientering. Den enkla installationen uppmuntrar till lekfulla möten, iscensätter en situation där gränserna mellan publik, omgivning och verk utmanas, där allt agerar på lika villkor. Gradual Exposure framkallar barnet Bergmans värld via indirekta referenser till film och teater, genom exponering och iscensättning med ljus. Verket kan förstås som en bild i ständig förändring.
Installationen består av sju ljusmaster vilka bildar en cirkel med tio meter diameter. Varje mast bär två lampor, en riktad inåt och riktad utåt. Verket är placerat på en mörk platå i Slottsbacken avgränsad av omgivande träd och en stig.
Gradual Exposure (For Slottsbacken) är i konstant förvandling, långsamt pulserande, gradvist exponerande den inre cirkeln och dess yttre omgivning. Upplevelsen av verket varierar signifikant beroende på ens position och avstånd i relation till det, om man är på dess insida eller utsida. Den inre upplevelsen karakteriseras av desorientering och blindhet, den yttre av orientering och seende. Genom rörelsen från utsidan till insidan upplever publiken ett tydligt skifte av perspektiv och orientering. I det bländande ljuset är man optiskt omsluten inom en lysande cirkel av gräs omgiven av mörker. Denna upplevelse skiftar gradvis när man spenderar tid inom cirkeln, i takt med att ens ögon anpassar sig till ljusförhållandena skiftar man från att se till att vara sedd.

 

Konstnär: Jakob Oredsson

Foto: Kim Matthäi Leland / Reflektor Light Festival 2017

Video:  Tobias Brock Korsgaard / Reflektor Light Festival 2017

 

Om Jakob

Jakob Oredsson är konstnär, arkitekt och scenograf, med en praktik som sker i mötet mellan dessa fält. Han strävar efter att skapa situationer vilka uppmuntrar till nyfikna öppna möten mellan verken och världen, de som upplever och det som upplevs, samtidigt som dessa definitioner omförhandlas. Genom de situationer som skapas utmanas binära uppfattningar av rum-tid, subjekt-objekt and konst-kontext. Verken uppmuntrar till dialog om tid, minne och representation.

 

Oredssons verk har varierande uttryck och presenteras genom en mängd medium. Dessa inkluderar ljus- och ljudverk, teckningar och skulpturala objekt, samt offentlig konst. De senaste åren har hans huvudsakliga praktik varit skapandet av tillfällig offentlig konst. Dessa verk är ofta interventioner av en temporär karaktär, inkluderande och tillgängliga verk vilka samtidigt exponerar existerande och genererar nya förhållanden. I januari 2018 invigdes hans första permanenta offentliga konstverk, Double Focus, i Århus, Danmark.